PBZ Invest

Dokumentom "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka" Vam pružamo informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređujemo privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka: 

Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka
PBZ Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima je vlasništvu Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. iz Slovačke (do 28. ožujka 2020. poslovalo pod tvrtkom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.). Djelatnost društva je osnivanje i upravljanje UCITS* fondom, upravljanje portfeljem te investicijsko savjetovanje prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala.

Društvo je osnovano 7. prosinca 1998., pri čemu je temeljni kapital iznosio 1 milijun kuna, a koji je u cijelosti uplatila Privredna banka Zagreb d.d. - osnivač društva. Dokapitalizacija je izvršena 28. travnja 2004. u iznosu od 4 milijuna kuna uplaćenih iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja.
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 24. veljače 1999. godine rješenjem broj Tt-98/5636-2, MBS:080266490. Broj odobrenja izdanog od Agencije klasa: UP/I-450-08/98-01, Ur. broj:56702/99-4. Radnici društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

PBZ Invest d.o.o. upravlja s trinaest investicijskih fondova: PBZ START fondom, PBZ D-START fondom, PBZ Short term bond fondom, PBZ Euro Short Term bond fondom, PBZ Bond fondom, PBZ Conservative 10 fondom, PBZ International Multi Asset fondom, PBZ Flexible 30 fondom, PBZ Moderate 30 fondom, PBZ Dollar Progressive fondom, PBZ Global fondom, PBZ Equity fondom i PBZ Equity World fondom.
PBZ START fond, osnovan 1999., te je jedan od najstarijih investicijskih fondova u Hrvatskoj. PBZ Invest je do 12. srpnja 2007. upravljao novčanim fondom pod nazivom PBZ Kunski novčani fond, koji je navedenog datuma pripojen PBZ START fondu (tadašnjem PBZ Novčanom fondu). PBZ I-Stock fond je dionički fond koji je osnovan 2007. te je PBZ Invest njime upravljao do 11. lipnja 2015. kada je pripojen PBZ Equity fondu. PBZ E-START fond osnovan je 2002.g. te je PBZ Invest njime upravljao do 17. listopada 2019. kada je pripojen PBZ Euro Short Term Bond fondu.

Depozitar UCITS fondova Društva je Privredna banka Zagreb – dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Privredna banka Zagreb d.d. obavlja poslove depozitara na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda.

Financijske instrumente koji su uvršteni u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) Depozitar drži na skrbničkom računu(ima) otvorenim kod SKDD. Ukoliko zakonske obveze ne reguliraju držanje financijskih instrumenata na točno određenim računima te ukoliko društvo za upravljanje ne zatraži drugačije u pisanom obliku, Depozitar financijske instrumente UCITS fonda koji su uvršteni u SKDD u pravilu drži na zbirnom skrbničkom računu.
Inozemne financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar drži kod poddepozitara na odvojenim računima u evidencijama poddepozitara, odvojenim od financijskih instrumenata Depozitara kao i financijskih instrumenata poddepozitara te drugih klijenata poddepozitara, a sve sukladno zakonski propisanim uvjetima i tržišnoj praksi.
Prilikom odabira poddepozitara na čijim će računima pohraniti financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar pažnjom dobrog stručnjaka vodi računa o stručnosti i tržišnom ugledu poddepozitara, zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama koji se odnose na držanje financijskih instrumenata, a koji mogu negativno utjecati na prava UCITS fonda te najmanje jednom godišnje preispituje odabir poddepozitara. Osnovni kriteriji za odabir poddepozitara su, između ostaloga, financijska snaga poddepozitara, reputacija i kvaliteta usluge. Depozitar odabire poddepozitare u državama kod kojih je pohrana financijskih instrumenata za račun druge osobe predmet posebnih propisa i nadzora te koji poddepozitar podliježe navedenim propisima i nadzoru a radi se o sljedećim renominimiranim institucijama koje posjeduju višegodišnje iskustvo u pružanju usluga skrbništva:
 
Poddepozitar Adresa BIC
Clearstream Banking Luxembourg 42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg 
CEDELULL
The Bank of New York Mellon LND One Canada Square, London E14 5AL
England
IRVTBEBB
Deutsche bank AG  Theodor-Heuss-Allee 70 60262 Frankfurt a/M
Germany
DEUTDEFF
UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
UNCRBA22
Komercijalna banka AD Skopje Orce Nikolov 3 P.O. Box 563 1000 Skopje
Makedonija 
KOBSMK2X
Raiffeisenbank a.d. Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Novi Beograd
Srbija
RZBSRSBG
SKB Banka d.d. Ljubljana Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Slovenija 
SKBASI2X

PBZ Invest d.o.o. je Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb i društvu Hrportfolio d.o.o. za poslovno savjetovanje i poslovne usluge, Radnička cesta 30, Zagreb; delegiralo poslove distribucije.
Dana 24. rujna 2014. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-451-04/14-39/20, Ur.Br. 326-443-14-4), od dana 19. rujna 2014. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje informatičkih poslova na Privrednu banku Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb.
Dana 15. listopada 2014. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-451-04/14-39/22, Ur.Br. 326-01-440-443-14-4), od dana 10. listopada 2014. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje poslova upravljanja sigurnošću na Privrednu banku Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb.
Dana 1. rujna 2015. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-972-02/15-01/32, Ur.Br. 326-01-440-443-15-6), od dana 28. kolovoza 2015. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje poslova interne revizije na Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ranije VUB Asset Management spravcovska spoločnost, a.s.) sa sjedištem u Mlynske Nivy 1, Bratislava, Republika Slovakia.

*UCITS – eng. skr. od Undertakings for CollectiveInvestmentinTransferableSecurities (hrv. subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire). Pojam je u širu upotrebu uveden  još 1985. g. direktivom 85/611/EEC, koja je donešena u svrhu harmonizacije regulative otvorenih investicijskih fondova u zemljama članicama EU, s ciljem omogućavanja prekogranične distribucije tih financijskih proizvoda. U hrvatskoj regulativi u službenoj upotrebi je od donošenja Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", br. 16/13).