Smanjenje naknade društvu za upravljanje za PBZ Novčani fond

Nastavno na obavijest o smanjenju naknade društvu za upravljanje za PBZ Novčani fond od 1. veljače 2016.g., Društvo je 28. veljače 2017.g. donijelo odluku o smanjenju naknade kako slijedi:
  • naknada društvu za upravljanje za PBZ Novčani fond smanjena je sa 0,8% na 0,75% za razdoblje od 1. ožujka 2017.g. do 31. ožujka 2017.g.