Novi fond PBZ Investa

Obavještavamo vas da je PBZ Invest osnovao novi otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, PBZ Euro Short Term Bond fond.

PBZ Euro Short Term Bond fond je kratkoročni obveznički fond čiji je investicijski cilj nastojanje ostvarenja porasti vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.
PBZ Euro Short Term Bond fond namijenjen je ulagateljima koji žele ulagati u državne obveznice kraćeg do srednjeg roka prosječnog dospijeća te u instrumente tržišta novca u eurima, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda uz preporučeno ulaganje na rok od najmanje 6 mjeseci.

Početna ponuda novog fonda počinje sutra, 10.4.2019. i traje do 9.5.2019.

Uplate u fond su moguće u eurima i u kunama u PBZ poslovnicama, preko PBZ365@NET internetskog bankarstva PBZ-a, a preko mPBZ mobilnog bankarstva isključivo u kunama.

Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR (ili u protuvrijednosti HRK). Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR (ili u protuvrijednosti HRK).
Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s 24.5.2019.

Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.