Nebitne promjene prospekata

Društvo PBZ Invest d.o.o., u skladu sa zakonskom obvezom godišnjeg ažuriranja prospekata UCITS fondova, izvršilo je ažuriranje prospekata u dijelu nebitnih promjena.
Društvo PBZ Invest d.o.o., u skladu sa zakonskom obvezom godišnjeg ažuriranja prospekata UCITS fondova kojim upravlja:
 • PBZ START fond,
 • PBZ D-START fond,
 • PBZ Short term bond fond,
 • PBZ Euro Short Term Bond fond,
 • PBZ Bond fond,
 • PBZ Conservative 10 fond,
 • PBZ International Multi Asset fond,
 • PBZ Flexible 30 fond,
 • PBZ Moderate 30 fond,
 • PBZ Global fond,
 • PBZ Equity fond,
 • PBZ Dollar Bond fond,
 • PBZ Dollar Bond fond 2,

izvršilo je ažuriranje prospekata navedenih UCITS fondova, a kako slijedi:

(i) Ažurirana je adresa sjedišta PBZ Investa d.o.o., odnosno brisana je stara adresa Ilica 5, Oktogon, Zagreb i upisana je nova adresa Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

(ii) Ažuriran je naziv društva u čijem je stopostotnom vlasništvu PBZ Invest d.o.o., odnosno brisan je stari naziv VÚB Asset Management, správ. spol., a.s i upisan je novi naziv Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

(iii) Dio I (Podaci o Fondu) – dodana je klasifikacija (vrsta) za fondove: PBZ Bond, PBZ Conservative 10, PBZ International Multi Asset, PBZ Flexible 30, PBZ Moderate 30, PBZ Global, PBZ Equity, PBZ Active Defensive te PBZ Dollar Bond i PBZ Dollar Bond fond 2

(iv) Dio I (Podaci o Fondu) – za PBZ Active Defensive fond dodan je datum Rješenja Agencije za odobrenje za osnivanje i rad Fonda, dodana je klasa i urudžbeni broj Rješenja.

(v) Točka 5. dijela I (Podaci o Fondu) Povijesni prinos Fonda – ažurirani su podaci o povijesnim prinosima fondova za 2020. godinu

(vi) Točka 10.2. dijela I (Podaci o Fondu) Izdavanje udjela – U slučaju da je uplata novčanih sredstava na račun Fonda izvršena, a PBZ Invest u roku od 7 dana od uplate nije zaprimio valjani zahtjev za izdavanje s pripadajućim prilozima, uplaćena sredstva biti će vraćena na račun s kojeg je uplata zaprimljena, u nominalnom iznosu, ukoliko je podatak o računu poznat (npr. kod uplate kroz opću platnicu, podatak o računu platitelja nije poznat) – brisano je "7 radnih dana", te je potvrđeno "7 dana" – za PBZ START i PBZ D-START fond.

(vii) Točka 10.3. dijela I (Podaci o Fondu) Otkup udjela – Datumom otkupa smatra se dan zaprimanja urednog i potpunog zahtjeva za otkup, ukoliko je isti zaprimljen u PBZ Investu ili kod osobe ovlaštene za distribuciju radnim danom do i uključujući 22:00 sati – dodano je "ili kod osobe ovlaštene za distribuciju"

(viii) Točka 16. dijela I (Podaci o Fondu) Revizorsko društvo i drugi pružatelji usluga Fondu – dodan je investicijski savjetnik Fonda:
a. Društvo za upravljanje Epsilon Associati SGR S.p.A., Milano za PBZ Conservative 10 fond
b. Društvo za upravljanje Epsilon Associati SGR S.p.A., Milano za PBZ Flexible 30 fond
c. Društvo za upravljanje Eurizon Capital SGR, Milano za PBZ Flexible 30 fond
d. Društvo za upravljanje Eurizon Capital SGR, Milano za PBZ International Multi Asset fond

(ix) Točka 18. dijela I (Podaci o Fondu) Datum izdavanja Prospekta – ažuriran je datum primjene Prospekata Fondova

(x) Točka 2. dijela II (Podaci o Društvu) UCITS fondovi pod upravljanjem PBZ Investa – dodan je PBZ Moderate fond koji je osnovan u 2020. godini

(xi) Točka 3. dijela II (Podaci o Društvu), Životopisi članova Nadzornog odbora PBZ Investa –  ažurirani su podaci o članu Nadzornog odbora, jasnije je napisan dio životopisa člana Mariana Matušoviča

(xii) Točka 7. dijela II (Podaci o Društvu) Rizici Društva – usklađenje sa odredbom članka 191. stavka 3. točke a) podtočke 14. g) prema kojoj se traži samo opis rizika povezanih s društvom za upravljanje te način upravljanja tim rizicima, odnosno nije propisan tabelarni prikaz

(xiii) Druge izmjene kroz prospekte radi ispunjavanja općeg zahtjeva transparentnosti te radi usklađenja Prospekata sa izričajem i odredbama važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Prospekte možete pronaći ovdje.

Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest