Rizici fonda

Profil rizičnosti Fonda
Sklonost fonda riziku povezana je sa strategijom ulaganja fonda i prihvatljivom razinom rizika koju je društvo za upravljanje odredilo za fond. U svrhu određivanja profila rizičnosti fonda, Društvo koristi četiri razine kojima opisuje profil rizičnosti fonda i to: nizak, umjeren, značajan i visok. Profil rizičnosti fonda obuhvaća doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti fonda i sklonost fonda pojedinom riziku. Kako bi osiguralo da je izloženost riziku u okviru unaprijed određenog profila rizičnosti fonda, Društvo kroz funkciju upravljanja rizicima prepoznaje, mjeri i upravlja rizicima kojima je fond izložen kako bi osiguralo usklađenost fonda s ograničenjima izloženosti rizicima koja su određena ili propisana za taj fond.

Profil rizičnosti Fonda je određen kao visok.

Rizici povezani s ulaganjima i strukturom Fonda
Ulaganja investitora u udjele u Fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava.
Društvo koristi četiri razine kojima procjenjuje sklonost Fonda pojedinom riziku i to: nizak, umjeren, značajan i visok. U tablici su prikazani rizici povezani s ulaganjima i strukturom Fonda, uz procjenu sklonosti Fonda svakom od tih rizika.
 
Rizik Sklonost riziku
Rizik promjene cijena visok
Valutni rizik značajan
Kamatni rizik umjeren
Rizik likvidnosti značajan
Kreditni rizik umjeren
Regulatorni rizici nizak
Operativni rizik nizak
Rizik koncentracije značajan
Rizik sukoba interesa nizak
Rizik održivosti umjeren

Rizik promjene cijena
Rizik promjene cijena predstavlja rizik od pada tržišne vrijednosti pojedinih financijskih instrumenta u koje je uložena imovina Fonda. Cijene financijskih instrumenta podložne su dnevnim promjenama i pod utjecajem su niza čimbenika, kao što su fundamentalni pokazatelji, sentiment investitora, ekonomski trend na globalnoj razini te ekonomsko i političko okruženje u pojedinim zemljama. Pad cijene pojedinog financijskog instrumenta može dovesti do pada vrijednosti udjela. Rizik promjene cijena izvedenica može biti višestruko uvećan učinkom poluge.
Opisani rizik PBZ Invest nastoji smanjiti diverzifikacijom (razdiobom ulaganja na više različitih financijskih instrumenata).

Valutni rizik
Valutni rizik je rizik pada vrijednosti imovine Fonda uslijed promjene valutnog tečaja. Dio imovine Fonda može biti denominiran u valuti različitoj od valute denominacije Fonda (valute u kojoj se mjeri prinos Fonda), te promjena tečaja u odnosu na valutu Fonda može uzrokovati pad vrijednosti tog dijela imovine.
Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati izborom instrumenata s obzirom na valutu njihove denominacije te primjenjujući tehnike zaštite imovine korištenjem dozvoljenih opcijskih i terminskih poslova, u skladu sa Zakonom.

Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik gubitka dijela ili cjelokupne vrijednosti imovine Fonda uložene u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili depozite zbog neispunjenja obveze izdavatelja dužničkog vrijednosnog papira ili banke da Fondu isplati pripadajuću kamatu i/ili glavnicu. Nemogućnost izdavatelja ili banke da izvrši odgovarajuća plaćanja za posljedicu može imati kašnjenje u isplati pripadajuće kamate i/ili glavnice što može prouzročiti poteškoće u otkupu udjela Fonda, a u krajnjem slučaju može dovesti i do gubitka dijela ili cjelokupnog iznosa koji je Fond uložio u određeni dužnički vrijednosni papir ili depozit.
Kreditni rizik također uključuje i rizik smanjenja vrijednosti dužničkog vrijednosnog papira zbog smanjenja ocjene kreditne sposobnosti izdavatelja (kreditnog rejtinga). Smanjenje kreditnog rejtinga ukazuje na povećanu vjerojatnost neispunjavanja obveza što u pravilu negativno utječe na vrijednost dužničkog vrijednosnog papira.
Kreditni rizik PBZ Invest namjerava umanjiti diverzifikacijom ulaganja u vrijednosne papire više različitih izdavatelja i polaganjem depozita u više različitih banaka.
Rizik druge ugovorne strane, kao podvrsta kreditnog rizika, je rizik da druga ugovorna strana u transakciji neće ispuniti svoje ugovorne obaveze (npr. da bankrotira prije konačne namire svih novčanih tokova). Pojavljuje se kod transakcija izvedenicama i transakcija financiranja vrijednosnih papira (repo ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Fond pritom može pretrpjeti gubitke prilikom izvršavanja svojih prava iz takvih ugovora.
Rizik namire je rizik da zaključene transakcije financijskim instrumentima ne budu namirene, odnosno da se prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima ne provede ili dospjela novčana potraživanja ne budu naplaćena u dogovorenim rokovima. Takva situacija može dovesti do smanjene likvidnosti imovine Fonda.
Rizikom druge ugovorne strane i rizikom namire PBZ Invest upravlja sukladno internim politikama u kojima su, između ostalog, propisana ograničenja izloženosti.

Kamatni rizik
Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u koje je uložena imovina Fonda zbog povećanja prevladavajućih kamatnih stopa na tržištu. Što je preostalo vrijeme do dospijeća dužničkog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca veće, odnosno što je kamatna stopa (kupon) koju dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca nudi niža, to je utjecaj povećanja kamatnih stopa u pravilu veći. Jačina utjecaja uobičajeno se mjeri modificiranim vremenom trajanja imovine ili modificiranom duracijom: što je modificirana duracija nekog financijskog instrumenta ili portfelja veća, to će utjecaj promjene kamatnih stopa na njegovu vrijednost također biti veći.
Djelovanje rizika promjene kamatnih stopa PBZ Invest namjerava umanjivati upravljanjem duracijom portfelja dužničkih vrijednosnih papira u imovini Fonda.

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da se imovina Fonda neće moći unovčiti odnosno prodati u dovoljno kratkom roku i po odgovarajućoj cijeni; uz ograničen trošak (po cijeni koja ne odstupa značajno od cijene po kojoj se imovina vrednuje) i u dovoljno kratkom vremenskom roku, što može otežati ili u potpunosti onemogućiti otkup udjela iz Fonda.
Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati upravljanjem likvidnošću, odnosno vodeći računa da se u Fondu u svakom trenutku nađe dovoljno likvidnih sredstava da bi se podmirile redovite financijske obveze i očekivane isplate kao i u uvjetima simuliranih stres test scenarija.

Regulatorni rizici
Rizici proizašli iz poreznih i drugih propisa. Regulatorni rizici djelomično se ogledaju u mogućnosti da zakonodavne vlasti promijene porezne i druge propise na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja u Fond. Nadalje, obzirom da je Fond osnovan prema zakonima koji su važeći u Republici Hrvatskoj, ulagatelji iz drugih država trebaju biti svjesni da postoji mogućnost da im hrvatska regulativa ne nudi razinu zaštite koju možda jamči njihova domicilna regulativa, odnosno da njihovo ulaganje u Fond podliježe posebnim poreznim propisima njihove države domicila.

Operativni rizik
Operativni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neodgovarajućih ili neuspjelih unutarnjih postupaka ili sustava, zbog ljudskog faktora ili zbog vanjskih događaja te zbog neusklađenosti poslovanja sa važećim pravnim propisima. Ljudski faktor odnosi se na mogućnost ljudske pogreške nastale tijekom obavljanja poslovnih procesa, primjerice pogrešaka u ugovaranju i/ili namiri transakcija ili pogrešaka u procesu vrednovanja imovine. Prijevare i krađe odnose se na mogućnost namjernog nezakonitog postupanja.
PBZ Invest operativne rizike umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, .

Rizik sukoba interesa
Rizik da prilikom obavljanja djelatnosti PBZ Investa nastanu situacije u kojima se interesu ulagatelja ili Fonda nadređuje interes nekog drugog subjekta (PBZ Investa, drugog klijenta, ulagatelja, ili Fonda, relevantne osobe, osobe koja je, posredno ili neposredno, povezana s PBZ Investom putem kontrole).
PBZ Invest rizik sukoba interesa umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, ali i internom regulativom ISP Grupe.

Rizik koncentracije
Rizik koncentracije nastaje kao posljedica izlaganja znatnog dijela imovine Fonda pojedinoj osobi ili  skupini povezanih osoba odnosno određenom gospodarskom sektoru, državi ili zemljopisnom području, a predstavlja gubitak vrijednosti imovine fonda zbog negativnog utjecaja specifičnih ekonomskih, tržišnih, političkih ili regulatornih događaja vezanih za pojedinu osobu, skupinu povezanih osoba, gospodarski sektor, državu ili geografsko područje.
Rizik koncentracije prema pojedinoj osobi ili grupi povezanih osoba u većoj je mjeri ograničen pravilima i ograničenjima ulaganja propisanim Zakonom i podzakonskim aktima.

Rizik ulaganja u Fond
Rizik ulaganja u Fond predstavlja mogućnost da prinos od ulaganja bude manji od očekivanog ili negativan, a u krajnjem slučaju predstavlja mogućnost gubitka cjelokupnog ulaganja.
Ulaganje u Fond nije isto što i deponiranje novčanih sredstava na račun kod banke te nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od bilo koje druge institucije ili tijela.
Prinos od ulaganja u Fond ovisi o vrijednosti imovine Fonda koja se, u pravilu, mijenja svaki dan. Razina promjenjivosti (volatilnosti) vrijednosti imovine Fonda posljedica je karakteristika ulaganja Fonda i njegove strukture te rizika povezanih s tim ulaganjima.

Rizik održivosti
Vrste rizika povezanih s ulaganjem imovine UCITS fondova i portfelja kojima Društvo upravlja uključuju i rizike održivosti, tj. okolišne, socijalne ili upravljačke događaje ili uvjete koji bi, ako do njih dođe, mogli uzrokovati negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. 
Rizik održivosti se prvenstvno manifestira na ulaganja u dionice i obveznice ili instrumente koji u konačnici ulažu u dionice ili obveznice.
Rizik održivosti Društvo ograničava i smanjuje kroz identifikaciju i isključivanje, odnosno ograničavanje izdavatelja i financijskih instrumenata iz spektra izdavatelja i financijskih instrumenata u koje će Društvo potencijalno ulagati imovinu pod upravljanjem (eng. Investment universe), odnosno financijskih instrumenata s povećanom ili neprihvatljivom izloženošću rizicima održivosti.