PBZ Global fond

Naziv Fonda:
PBZ Global fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. 
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na svjetskim dioničkim tržištima i hrvatskom obvezničkom tržištu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od godine dana.

Investicijski cilj Fonda i ciljana struktura ulaganja:
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr©, i 10% Eonia® (dalje u tekstu: Benchmark).
Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.
Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,27% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza