PBZ Equity fond

Naziv Fonda:
PBZ Equity fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na dioničkom tržištu u SEE, a spremni su prihvatiti visoku razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je dulje od tri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, dionicama te njihovim karakteristikama
• s visokom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od tri godine.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE .
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX© , 20% SBITOP , 15% BELEX15 , 10% BET® , 10% Eonia® . Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR.
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do 12 mjeseci izlazna naknada iznosi 2,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

AKCIJA BEZ IZLAZNE NAKNADE

Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,32% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza