Rizici fonda

Vrste rizika povezane sa ulaganjem u Fond
Ulaganja investitora u udjele u Fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva, ili pada vrijednosti uloženih sredstava.
Slijedi tabelarni prikaz rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom Fonda, uz procjenu stupnja utjecaja svakog od tih rizika na Fond.
 
Rizik Stupanj utjecaja
Tržišni rizik umjeren
Valutni rizik mali
Kamatni rizik umjeren
Rizik likvidnosti mali
Kreditni rizik umjeren
Regulatorni rizici mali
Operativni rizik mali
Rizici specifični Fondu značajan
Rizik sukoba interesa mali
Politički i ekonomski rizik značajan


Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici imaju efekt na SPRU i obuhvaćeni su njime. Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici nisu obuhvaćeni tim sintetičkim pokazateljem, što se u opisu svakog takvog rizika posebno napominje.
Djelovanje predmetnih rizika na PBZ Invest kao upravitelja Fonda ograničeno je, i ogleda se kroz rizik smanjenja iznosa naknade za upravljanje koje će Društvo naplatiti zbog pada vrijednosti imovine, te reputacijski rizik Društva.

Tržišni rizik
Rizik kretanja cijena vrijednosnih papira, odnosno cijena udjela u investicijskim fondovima u koje Fond ulaže. Cijene vrijednosnih papira na tržištima kapitala mogu rasti i padati, a obzirom da neto vrijednost udjela Fonda, između ostaloga, ovisi o kretanju cijena vrijednosnih papira, odnosno cijena udjela u investicijskim fondovima u njegovu portfelju, to može biti uzrokom rasta ili pada vrijednosti ulaganja ulagatelja u Fondu. Opisani rizik PBZ Invest nastoji smanjiti diversifikacijom (izlaganjem širokom spektru klasa imovine kroz fondove u koje Fond ulaže), fleksibilnom strukturom imovine, te ograničavanjem maksimalne ex-ante volatilnosti Fonda na 5% na godišnjoj razini. Ex-ante volatilnost Fonda prati se dnevno.

Politički i ekonomski rizik
Rizici koji proizlaze iz ulaganja u zemlje tržišta u razvoju. Rizici uključuju političku i socijalnu nestabilnost, eksproprijaciju imovine, diplomatske događaje koji mogu imati utjecaja na ulaganja u zemlje tržišta u razvoju. Informacije o financijskim instrumentima mogu biti manje dostupne javnosti nego što su ulagatelji navikli. Financijski instrumenti većine kompanija su manje likvidni i cijene su više volatilne nego vrijednosnice usporedivih kompanija na razvijenijim financijskim tržištima. Zakonska regulativa i nadzor financijskih institucija i izdavatelja vrijednosnih papira u zemljama tržišta u razvoju su vrlo različiti te u slučaju promjene zakonskih regulativa nakon ulaganja moguć je problem povrata sredstava. Prijevare povezane s korupcijom i organiziranim kriminalom nisu zanemarive. Ovaj rizik PBZ Invest planira reducirati diversifikacijom ulaganja te pažljivim izborom fondova s obzirom na tržišta kojima su izloženi.

Valutni rizik
Rizik promjene tečaja valuta u kojima su vrijednosni papiri denominirani, odnosno tečaja valuta kojima je Fond indirektno izložen investiranjem u druge investicijske fondove. Obzirom da imovina Fonda, te imovina fondova u koje Fond ulaže, može biti uložena u instrumente denominirane u valutama različitim od valute denominacije Fonda, svaka promjena tečaja tih valuta utjecat će na vrijednost po kojoj će se financijski instrumenti koji su denominirani u tim valutama voditi u Fondu, odnosno u fondovima u koje Fond ulaže, što za rezultat može imati rast ili pad vrijednosti udjela u Fondu. Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati pažljivim izborom fondova s obzirom na valutu njihove denominacije i valutne izloženosti, te konzervativnom politikom upravljanja sporednom valutnom izloženošću Fonda.

Kreditni rizik
Kreditni rizik ogleda se u vjerojatnosti da izdavatelji financijskih instrumenata koji se nalaze u portfelju fondova u koje Fond ulaže, ili druga ugovorna strana s kojom PBZ Invest u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima, neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze, što može narušiti likvidnost i umanjiti vrijednost imovine Fonda. Kreditnim rizikom je stoga obuhvaćena i mogućnost stečaja izdavatelja vrijednosnih papira u portfelju Fonda, banaka u kojima Fond drži depozite, odnosno ostalih drugih ugovornih strana s kojima PBZ Invest u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima. Prilikom odabira investicijskih fondova i vrijednosnih papira u koje će imovina Fonda biti uložena, banaka u koje će polagati depozite, odnosno ostalih drugih ugovornih strana s kojima će sklapati poslove na financijskim tržištima, PBZ Invest će primjenjivati kriterije koji za cilj imaju umanjivanje vjerojatnosti neispunjenja financijskih obveza izdavatelja u čije papire se ulaže, odnosno banaka u koje se polažu depoziti. Ulaganjem u veliki broj investicijskih fondova (uglavnom između 25 i 30) koji ulažu u širok spektar klasa imovine i izlažu se velikom broju izdavatelja, postiže se diversifikacija ulaganja, odnosno izloženost pojedinačnim izdavateljima je minimalna. Društvo izrađuje interne kreditne rejtinge za sve druge ugovorne strane s kojima u ime Fonda ugovara depozite te sklapa transakcije na financijskim tržištima. Depoziti se sklapaju samo sa vodećim bankama koje imaju zadovoljavajući interni rejting, stopu redovnog osnovnog kapitala i posluju u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi članici EU. Transakcije na financijskim tržištima se sklapaju sa profesionalnim investitorima koji imaju zadovoljavajući interni rejting koji se temelji na pokazateljima o kvaliteti imovine, profitabilnosti i financijske stabilnosti. Rizik druge ugovorne strane (što uključuje banke u koje će polagati depozite), kao pod-vrsta kreditnog rizika, nije obuhvaćen SPRU-om.

Kamatni rizik
Rizik promjena kamatnih stopa. Obzirom da je tržišna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira kojima je Fond indirektno izložen investiranjem u druge investicijske fondove djelomično određena kamatnim stopama dostupnim na novčanom tržištu, promjene kamatnih stopa mogu imati utjecaj na tržišnu vrijednost tih dužničkih vrijednosnih papira. Kamatne stope utječu na vrijednost dužničkih vrijednosnih papira posredstvom sadašnje vrijednosti budućih novčanih isplata koje taj papir nosi ulagatelju, odnosno sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova. Sadašnja vrijednost novčanih tokova mijenja se ovisno o kretanju stope prinosa do dospijeća dužničkog vrijednosnog papira (kamatna stopa koja sve buduće novčane tokove dužničkog vrijednosnog papira svodi na njenu sadašnju vrijednost, odnosno cijenu). Stopa prinosa do dospijeća i cijena dužničkog vrijednosnog papira imaju obrnuto proporcionalan odnos: što je stopa prinosa do dospijeća manja, to je cijena dužničkog vrijednosnog papira viša i obrnuto. Kada se promijeni kamatna stopa na tržištu novca, tržišta kapitala usklađuju cijenu dužničkih vrijednosnih
papira tako da njihove stope prinosa odgovaraju novim tržišnim kamatama (uzevši u obzir i kreditni rizik izdavatelja), pa na taj način promjena kamatnih stopa može prouzročiti promjenu cijene dužničkih vrijednosnih papira. Negativni aspekt kamatnog rizika ogleda se u mogućnosti da kamatne stope na tržištu novca porastu, što bi za rezultat moglo imati pad cijena dužničkih vrijednosnih papira u portfelju fondova u koje Fond ulaže, a time i pad neto vrijednosti udjela samog Fonda. Djelovanje rizika promjene kamatne stope PBZ Invest namjerava umanjivati pažljivim odabirom investicijskih fondova u koje će investirati imovinu Fonda te izlaganjem različitim klasama imovine kroz investicijske fondove u koje Fond ulaže. Time se postiže manja ovisnost neto vrijednosti imovine Fonda o promjeni kamatnih stopa.

Likvidnosni rizik

Likvidnosni rizik se ogleda u mogućnosti da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine. Zbog toga, postoji rizik da Fond kasni s isplatom sredstava, odnosno da je prinuđen prisilno prodavati imovinu kako bi isplatio sredstva, što bi moglo dovesti do pada tržišne cijene predmetnog instrumenta, zbog djelovanja zakona ponude i potražnje. Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati adekvatnim upravljanjem likvidnošću, odnosno vodeći računa da se u Fondu u svakom trenutku nađe dovoljno likvidnih sredstava da bi se podmirile redovite financijske obveze i očekivane isplate. Fond veći dio imovine ulaže u udjele drugih investicijskih fondova, koje je, u slučaju dolaska zahtjeva za isplatu koji izlaze izvan okvira redovitog poslovanja, moguće prodati bez značajnog utjecaja na cijenu udjela tih fondova. Likvidnosni rizik nije obuhvaćen SPRU-om.

Regulatorni rizici
Rizici proizašli iz poreznih i drugih propisa. Regulatorni rizici djelomično se ogledaju u mogućnosti da zakonodavne vlasti promijene porezne i druge propise na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja u Fond. Nadalje, obzirom da je Fond osnovan prema zakonima koji su važeći u Republici Hrvatskoj, ulagatelji iz drugih država trebaju biti svjesni da postoji mogućnost da im hrvatska regulativa ne nudi razinu zaštite koju možda jamči njihova domicilna regulativa, odnosno da njihovo ulaganje u Fond podliježe posebnim poreznim propisima njihove države domicila. Regulatorni rizici su u potpunosti izvan domene utjecaja PBZ Investa, pa Društvo preporuča ulagateljima da se prije ulaganja u Fond svakako posavjetuju sa svojim poreznim i investicijskim savjetnikom. Regulatorni rizici nisu obuhvaćeni SPRU-om.

Operativni rizik

Rizik koji proizlazi iz dnevnog poslovanja i neposredne okoline PBZ Investa. Operativni rizik nekog subjekta je rizik od gubitka koji taj subjekt može pretrpjeti zbog neadekvatnih ili neuspjelih procedura, ljudi, internih sustava ili eksternih gubitaka. Operativni rizik uključuje gubitke proizašle iz prijevara, ljudskih pogrešaka, poslovnih prekida, sistemskih grešaka, neadekvatnosti ugovora, prirodnih katastrofa. Operativni rizik također uključuje pravni rizik, i rizik izvršavanja pravila (compliance), ali isključuje reputacijski i strateški rizik. Fond je operativnom riziku izložen kroz PBZ Invest, a u naravi predstavlja rizik od ostvarivanja financijskog gubitka Fonda uslijed smanjene operativne sposobnosti PBZ Investa uslijed neželjenog događaja. PBZ Invest operativne rizike umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, ali i internom regulativom ISP Grupe. Operativni rizik nije obuhvaćen SPRU-om.

Rizik sukoba interesa

Rizik da prilikom obavljanja djelatnosti PBZ Investa nastanu situacije u kojima se interesu ulagatelja ili Fonda nadređuje interes nekog drugog subjekta (PBZ Investa; drugog klijenta, ulagatelja, ili fonda; relevantne osobe; osobe koja je, posredno ili neposredno, povezana s PBZ Investom putem kontrole). PBZ Invest rizik sukoba interesa umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, ali i internom regulativom ISP Grupe. Rizik sukoba interesa nije obuhvaćen SPRU-om.

Rizici specifični Fondu
Obzirom na izloženost fonda širokom spektru klasa imovine i različitim geografskim regijama cijena udjela Fonda može u nekim razdobljima imati višu volatilnost. Osim toga, obzirom da se alokacija imovine Fonda određuje temeljem savjetovanja Eurizon Capitala SGR, Milano, fond nosi i karakterističan rizik pogrešnih procjena društva koje djeluje kao savjetnik.

Ukupna rizičnost fonda
Društvo u komunikaciji s klijentima koristi četiri opisne razine profila rizičnosti fondova kojima upravlja: konzervativna, umjerena, dinamična, aktivna. Skala rizičnosti dotičnih opisnih razina profila rizičnosti prikazana je na donjoj shemi.
Fond ulazi u kategoriju fondova s umjerenom razinom profila rizičnosti fonda.
Ulaganje u Fond nije ekvivalentno ulaganju sredstava u bankovni depozit, pa stoga ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije.