PBZ Euro novčani fond

Naziv Fonda:
PBZ Euro novčani fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima čiji investicijski cilj je u skladu sa investicijskim ciljem Fonda, a spremni su prihvatiti najnižu razinu rizičnosti Fonda.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od dva tjedna.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za razdoblje ulaganja do 15 dana iznosi 1,0%
  • za razdoblje ulaganja iznad 15 dana izlazne naknade nema
Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 100 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Naknada za upravljanje:
do 1,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Naknada depozitnoj banci:
do 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza