PBZ E-START fond

Naziv Fonda:
PBZ E-START fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koju donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od šest mjeseci.

Investicijski cilj Fonda:
Nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za razdoblje ulaganja do 15 dana iznosi 1,0%
  • za razdoblje ulaganja iznad 15 dana izlazne naknade nema
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 100 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • AKCIJA SNIŽENE NAKNADE
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,05%, godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza