Rizici fonda

Vrste rizika povezane sa ulaganjem u Fond
Ulaganja investitora u udjele u Fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva, ili pada vrijednosti uloženih sredstava.
Slijedi tabelarni prikaz rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom Fonda, uz procjenu stupnja utjecaja (može biti značajan, umjeren ili mali) svakog od tih rizika na Fond.
 
Rizik Stupanj utjecaja
Tržišni rizik umjeren
Valutni rizik mali
Kamatni rizik umjeren
Rizik likvidnosti mali
Kreditni rizik značajan
Regulatorni rizici mali
Operativni rizik mali
Rizici specifični Fondu značajan
Rizik sukoba interesa mali

Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici imaju efekt na SPRU i obuhvaćeni su njime. Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici nisu obuhvaćeni tim sintetičkim pokazateljem, što se u opisu svakog takvog rizika posebno napominje.
Djelovanje predmetnih rizika na PBZ Invest kao upravitelja Fonda ograničeno je, i ogleda se kroz rizik smanjenja iznosa naknade za upravljanje koje će Društvo naplatiti zbog pada vrijednosti imovine, te reputacijski rizik Društva.

Tržišni rizik
Rizik kretanja cijena vrijednosnih papira u koje Fond ulaže. Cijene vrijednosnih papira na tržištima kapitala  mogu rasti i padati, a obzirom da neto vrijednost udjela Fonda, između ostaloga, ovisi o kretanju cijena vrijednosnih papira u njegovu portfelju, to može biti uzrokom rasta ili pada vrijednosti ulaganja ulagatelja u Fondu.
Opisani rizik PBZ Invest nastoji smanjiti diversifikacijom (razdiobom ulaganja na više različitih vrijednosnih papira), te primjenjujući tehnike zaštite imovine korištenjem dozvoljenih opcijskih i terminskih poslova, u skladu sa Zakonom.

Valutni rizik
Rizik promjene tečaja valuta u kojima su vrijednosni papiri denominirani. Obzirom da imovina Fonda može biti uložena u instrumente denominirane u valutama različitim od valute denominacije Fonda, svaka promjena tečaja tih valuta utjecat će na vrijednost po kojoj će se financijski instrumenti koji su denominirani u tim valutama voditi u Fondu, što za rezultat može imati rast ili pad vrijednosti udjela u Fondu.
Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati primjenjujući tehnike zaštite imovine korištenjem dozvoljenih opcijskih i terminskih poslova, u skladu sa Zakonom, pažljivim izborom instrumenata s obzirom na valutu njihove denominacije, te konzervativnom politikom upravljanja sporednom valutnom izloženošću Fonda.

Kreditni rizik
Kreditni rizik ogleda se u vjerojatnosti da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda, ili druga ugovorna strana s kojom PBZ Invest u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima, neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze, što može narušiti likvidnost i umanjiti vrijednost imovine Fonda. Kreditnim rizikom je stoga obuhvaćena i mogućnost stečaja izdavatelja vrijednosnih papira u portfelju Fonda, banaka u kojima Fond drži depozite, odnosno ostalih drugih ugovornih strana s kojima PBZ Invest u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima.
Kreditni rizik PBZ Invest namjerava umanjiti diverzifikacijom ulaganja u vrijednosne papire više različitih izdavatelja i polaganjem depozita u više različitih banaka. Također, prilikom odabira vrijednosnih papira u koje će imovina Fonda biti uložena, banaka u koje će polagati depozite, odnosno ostalih drugih ugovornih strana s kojima će sklapati poslove na financijskim tržištima, PBZ Invest će primjenjivati kriterije koji za cilj imaju umanjivanje vjerojatnosti neispunjenja financijskih obveza izdavatelja u čije papire se ulaže, odnosno banaka u koje se polažu depoziti. Društvo izrađuje interne kreditne rejtinge za sve druge ugovorne strane s kojima u ime Fonda ugovara depozite te sklapa transakcije na financijskim tržištima. Depoziti se sklapaju samo sa vodećim bankama koje imaju zadovoljavajući interni rejting, stopu redovnog osnovnog kapitala i posluju u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi članici EU. Transakcije na financijskim tržištima se sklapaju sa profesionalnim investitorima koji imaju zadovoljavajući interni rejting koji se temelji na pokazateljima o kvaliteti imovine, profitabilnosti i financijske stabilnosti.
Rizik druge ugovorne strane (što uključuje banke u koje će polagati depozite), kao pod-vrsta kreditnog rizika, nije obuhvaćen SPRU-om.

Kamatni rizik
Rizik promjena kamatnih stopa. Obzirom da je tržišna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira djelomično određena kamatnim stopama dostupnim na novčanom tržištu, promjene kamatnih stopa mogu imati utjecaj na tržišnu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira u Fondu.
Kamatne stope utječu na vrijednost dužničkih vrijednosnih papira posredstvom sadašnje vrijednosti budućih novčanih isplata koje taj papir nosi ulagatelju, odnosno sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova. Sadašnja vrijednost novčanih tokova se mijenja se ovisno o kretanju stope prinosa do dospijeća dužničkog vrijednosnog papira (kamatna stopa koja sve buduće novčane tokove dužničkog vrijednosnog papira svodi na njenu sadašnju vrijednost, odnosno cijenu). Stopa prinosa do dospijeća i cijena dužničkog vrijednosnog papira imaju obrnuto proporcionalan odnos: što je stopa prinosa do dospijeća manja, to je cijena dužničkog vrijednosnog papira viša i obrnuto.
Kada se promijeni kamatna stopa na tržištu novca, tržišta kapitala usklađuju cijenu dužničkih vrijednosnih papira tako da njihove stope prinosa odgovaraju novim tržišnim kamatama (uzevši u obzir i kreditni rizik izdavatelja), pa na taj način promjena kamatnih stopa može prouzročiti promjenu cijene dužničkih vrijednosnih papira.
Negativni aspekt kamatnog rizika ogleda se u mogućnosti da kamatne stope na tržištu novca porastu, što bi za rezultat moglo imati pad cijena dužničkih vrijednosnih papira u portfelju Fonda, a time i pad neto vrijednosti udjela.
Djelovanje rizika promjene kamatne stope PBZ Invest namjerava umanjivati skraćivanjem duracije portfelja dužničkih vrijednosnih papira u imovini Fonda. Duracija predstavlja osjetljivost kretanja cijena dužničkog vrijednosnog papira s obzirom na promjene kamatnih stopa. Što je duracija niža, manja je i osjetljivost promjene cijene vrijednosnog papira na promjene kamatnih stopa.

Likvidnosni rizik
Likvidnost instrumenata nije stalna već se kreće u ovisnosti o uvjetima na tržištu, pa stoga postoji rizik da Fond u nekom trenutku neće biti u mogućnosti prodati potrebnu količinu nekog instrumenta po tržišnim cijenama.
Likvidnosni rizik se ogleda u mogućnosti da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine. Zbog toga, postoji rizik da Fond kasni sa isplatom sredstava, odnosno da je prinuđen prisilno prodavati imovinu kako bi isplatio sredstva, što bi moglo dovesti do pada tržišne cijene predmetnog instrumenta, zbog djelovanja zakona ponude i potražnje.
Ovaj rizik PBZ Invest namjerava reducirati adekvatnim upravljanjem likvidnošću, odnosno vodeći računa da se u Fondu u svakom trenutku nađe dovoljno likvidnih sredstava da bi se podmirile redovite financijske obveze i očekivane isplate, odnosno da je u svakom trenutku dovoljno imovine Fonda uloženo u likvidne financijske instrumente, koje je moguće prodati u slučaju dolaska zahtjeva za isplatu koji izlaze izvan okvira redovitog poslovanja.
Likvidnosni rizik nije obuhvaćen SPRU-om.

Regulatorni rizici
Rizici proizašli iz poreznih i drugih propisa. Regulatorni rizici djelomično se ogledaju u mogućnosti da zakonodavne vlasti promijene porezne i druge propise na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja u Fond. Nadalje, obzirom da je Fond osnovan prema zakonima koji su važeći u Republici Hrvatskoj, ulagatelji iz drugih država trebaju biti svjesni da postoji mogućnost da im hrvatska regulativa ne nudi razinu zaštite koju možda jamči njihova domicilna regulativa, odnosno da njihovo ulaganje u Fond podliježe posebnim poreznim propisima njihove države domicila.
Regulatorni rizici su u potpunosti izvan domene utjecaja PBZ Investa, pa Društvo preporuča ulagateljima da se prije ulaganja u Fond svakako posavjetuju sa svojim poreznim i investicijskim savjetnikom.
Regulatorni rizici nisu obuhvaćeni SPRU-om.

Operativni rizik
Rizik koji proizlazi iz dnevnog poslovanja i neposredne okoline PBZ Investa. Operativni rizik nekog subjekta je rizik od gubitka koji taj subjekt može pretrpjeti zbog neadekvatnih ili neuspjelih procedura, ljudi, internih sustava ili eksternih gubitaka. Operativni rizik uključuje gubitke proizašle iz prijevara, ljudskih pogrešaka, poslovnih prekida, sistemskih grešaka, neadekvatnosti ugovora, prirodnih katastrofa. Operativni rizik također uključuje pravni rizik, i rizik izvršavanja pravila (compliance), ali isključuje reputacijski i strateški rizik. Fond je operativnom riziku izložen kroz PBZ Invest, a u naravi predstavlja rizik od ostvarivanja financijskog gubitka Fonda uslijed smanjene operativne sposobnosti PBZ Investa uslijed neželjenog događaja.
PBZ Invest operativne rizike umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, ali i internom regulativom ISP Grupe.
Operativni rizik nije obuhvaćen SPRU-om.

Rizik sukoba interesa
Rizik da prilikom obavljanja djelatnosti PBZ Investa nastanu situacije u kojima se interesu ulagatelja ili Fonda nadređuje interes nekog drugog subjekta (PBZ Investa; drugog klijenta, ulagatelja, ili fonda; relevantne osobe; osobe koja je, posredno ili neposredno, povezana s PBZ Investom putem kontrole).
PBZ Invest rizik sukoba interesa umanjuje implementacijom internih politika i procedura, u skladu sa Zakonom, ali i internom regulativom ISP Grupe.
Rizik sukoba interesa nije obuhvaćen SPRU-om.

Rizici specifični Fondu
Obzirom da Fond u najvećoj mjeri ulaže u dužničke vrijednosne papire izdane isključivo od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, te u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, posebno je izložen kreditnom riziku Republike Hrvatske, što predstavlja značajan koncentracijski rizik.
Koncentracijski rizik nije obuhvaćen SPRU-om.
Osim toga, obzirom da se alokacija imovine Fonda određuje temeljem TAA modela, fond nosi i karakterističan rizik pogreške modela.

Ukupna rizičnost fonda
Društvo u komunikaciji sa klijentima koristi četiri opisne razine profila rizičnosti fondova kojima upravlja: konzervativna, umjerena, dinamična, aktivna. Skala rizičnosti dotičnih opisnih razina profila rizičnosti prikazana je na donjoj shemi.Fond ulazi u kategoriju fondova sa konzervativnom razinom profila rizičnosti fonda.
Ulaganje u Fond nije ekvivalentno ulaganju sredstava u bankovni depozit, pa stoga ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije.