PBZ Short Term Bond fond

Naziv Fonda:
PBZ Short term bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u HRK.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na novčanom i obvezničkom tržištu u RH, a spremni su prihvatiti konzervativnu razinu rizičnosti Fonda. U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od tri mjeseca.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%. AKCIJA UKINUTE ULAZNE NAKNADE
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:
Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 400,00 HRK
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 100,00 HRK
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,30% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • AKCIJA SNIŽENE NAKNADE
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,10%, godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza