PBZ Bond fond

Naziv Fonda:
PBZ Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkom tržištu u Republici Hrvatskoj, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od pola godine.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu,minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon 6 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,50% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza