PBZ START fond

Naziv Fonda:
PBZ START fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u HRK.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koju donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu. Preporučeni rok ulaganja je dulje od šest mjeseci.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• sa osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i obveznicama te njihovim karakteristikama
• sa niskom do umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje prihoda i povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od šest mjeseci.

Investicijski cilj Fonda:
Fond PBZ START se klasificira kao kratkoročni obveznički fond.
Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazne i izlazne naknade nema.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 400,00 HRK
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 100,00 HRK
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,90% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • AKCIJA SNIŽENE NAKNADE
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,05% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.