PBZ START fond

Naziv Fonda:
PBZ START fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u HRK.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. 
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok duži od šest mjeseci.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazne i izlazne naknade nema.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 400,00 HRK
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 100,00 HRK
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,90% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • AKCIJA SNIŽENE NAKNADE
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,05% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.