PBZ Dollar Bond fond

Naziv Fonda:
PBZ Dollar Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 

PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem. Datum prestanka rada fonda je 31.03.2021.g.
Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 20.06.2016.g. naknadne uplate u fond nisu moguće.


Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ulaganje denominirano u američkim dolarima s unaprijed određenim ciljanim minimalnim prinosom, niske do umjerene volatilnosti, u državne dužničke vrijednosne papire denominirane u USD, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od 5 godina.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok od 5 godina.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponima od:
  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% PGP) za klasu udjela Investitor A
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% PGP) za klasu udjela Investitor B
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% PGP) za klasu udjela Investitor C
u razdoblju trajanja Fonda.

Društvo koristi izrazito konzervativni pristup u izračunu ciljanog prinosa obračunavajući nultu kamatnu stopu na sve kamate i kupone koje Fond primi tijekom trajanja.
S obzirom da Društvo ne može kontrolirati kreditni bonitet neke države i/ili kreditne institucije (potencijalni „default“), očuvanje početne vrijednosti i ostvarivanje ciljanog prinosa Fonda nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države.
 
Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi 1,00%.
Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću Fonda.
 
Naknada za upravljanje:
sukladno prospektu i pravilima Fonda naknada za upravljanje iznosi do:
  • maksimalno do 0,90% godišnje za klasu udjela Investitor A,
  • maksimalno do 1,10% godišnje za klasu udjela Investitor B,
  • maksimalno do 1,30% godišnje za klasu udjela Investitor C,
uvećano za porez ako postoji porezna obveza.

Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: do 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,10% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza